HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com

sản phẩm

UREA LONG VIỆT_UREA XANH

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 46%. –  Biuret: 1,2%. –  Độ ẩm: 1%.

NPK LONG VIỆT 17-7-17+TE_NEW

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 17%. – Lân (P2O5hh): 7%. – Kali (K2Ohh): 17%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 20-20-5

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 20%. – Lân (P2O5hh): 20%. – Kali (K2Ohh): 5%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 17-7-17

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 17%. – Lân (P2O5hh): 7%. – Kali (K2Ohh): 17%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 18-8-18

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 18%. – Lân (P2O5hh): 8%. – Kali (K2Ohh): 18%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 18-12-8

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 18%. – Lân (P2O5hh): 12%. – Kali (K2Ohh): 8%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 16-16-8

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 16%. – Lân (P2O5hh): 16%. – Kali (K2Ohh): 8%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 18-5-18

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 18%. – Lân (P2O5hh): 5%. – Kali (K2Ohh): 18%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 20-15-5

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 20%. – Lân (P2O5hh): 15%. – Kali (K2Ohh): 5%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 32-10-10_25 KG

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 32%. – Lân (P2O5hh): 10%. – Kali (K2Ohh): 10%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT ENTECH 25-25-5

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 25%. – Lân (P2O5hh): 25%. – Kali (K2Ohh): 5%. – Độ ẩm: 3%.

NPK LONG VIỆT 20-20-15

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 20%. – Lân (P2O5hh): 20%. – Kali (K2Ohh): 15%. – Độ ẩm: 3%.