HỎI ĐÁP l HOTLINE:
message
lv@phanbonlongviet.com

sản phẩm

NPK TE LÚA 2 NEB 26

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 18%; Lân (P2O5): 5%. – Kali (K2O): 20%. – Neb-26: 0,05%.

NPK TE LÚA 1 NEB 26

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 22%. – Lân (P2O5): 12%. – Kali (K2O): 7%. – Neb-26: 0,05%.

NPK 20-20-15 NEB 26

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 20%. – Lân (P2O5): 20%. – Kali (K2O): 15%. – Neb-26: 0,05%.

NPK 25-25-5 NEB 26

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 25%. – Lân (P2O5): 25%. – Kali (K2O): 5%. – Neb-26: 0,05%.

NPK 20-10-15 NEB 26

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 20%. – Lân (P2O5): 10%. – Kali (K2O): 15%. – Neb-26: 0,05%.

NPK 20-10-25 NEB 26

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 20%. – Lân (P2O5): 10%. – Kali (K2O): 25%. – Neb-26: 0,05%.

NPK HỖN HỢP + NEB-26 HOA KỲ

THÀNH PHẦN: – Đạm (Nts): 17%. – Lân (P2O5): 7%. – Kali (K2O): 17%. – Neb-26: 0,05%.